Meie kool

ArengukavaArengukava koostamise põhimõtted

Arengukava koostamisel on võetud fookusesse, et arengukava oleks kooli arengut toetav ühistel kokkulepetel põhinev töödokument. Arengukava üheks sisendiks on 2021. aasta sügisel läbiviidud sisehindamine, mille käigus on välja toodud kooli peamiste valdkondade tugevused ja parendusvaldkonnad. Samuti on loodud uus ühine visioon, missioon ja täpsustatud väärtuste sisu. Peetakse oluliseks, et arengukava oleks kõikidele osapooltele ühiselt mõistetav dokument, millest lähtutakse järgmise 3 õppeaasta töö planeerimisel ning juhtimisel. Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et kooli jätkusuutlikkus sõltub laste, vanemate ja personali rahulolust, iga lapse isikupäraga arvestamisest, koolikogukonna kaasamisest ja koostööst. 

Hagudi Põhikooli arengukava 2022-2024

2022-2024. aasta arengukavas keskendume järgmistele üldeesmärkidele:

  • Hagudi Põhikool on omanäoline põhikool, kus viiakse ellu uuenduslikke ideid;
  • meeskonnal on ühtsed eesmärgid ja väärtused, mis avalduvad igapäevases koolielus;
  • õppimisel ja õpetamisel toetatakse iga õppija arengut ja eneseregulatsioonioskuseid kasutades efektiivseid õpistrateegiaid;
  • kooli arengut toetavad dokumendid on ajakohased ja lähtuvad kooli omapärast.

Arengukavaga saab täpsemalt tutvuda siin dokumendis (.pdf).

Arengukava koostamise põhimõtted

Arengukava koostamisel on võetud fookusesse, et arengukava oleks kooli arengut toetav ühistel kokkulepetel põhinev töödokument. Arengukava üheks sisendiks on 2021. aasta sügisel läbiviidud sisehindamine, mille käigus on välja toodud kooli peamiste valdkondade tugevused ja parendusvaldkonnad. Samuti on loodud uus ühine visioon, missioon ja täpsustatud väärtuste sisu. Peetakse oluliseks, et arengukava oleks kõikidele osapooltele ühiselt mõistetav dokument, millest lähtutakse järgmise 3 õppeaasta töö planeerimisel ning juhtimisel. Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et kooli jätkusuutlikkus sõltub laste, vanemate ja personali rahulolust, iga lapse isikupäraga arvestamisest, koolikogukonna kaasamisest ja koostööst. 

Hagudi Põhikooli arengukava 2022-2024

2022-2024. aasta arengukavas keskendume järgmistele üldeesmärkidele:

  • Hagudi Põhikool on omanäoline põhikool, kus viiakse ellu uuenduslikke ideid;
  • meeskonnal on ühtsed eesmärgid ja väärtused, mis avalduvad igapäevases koolielus;
  • õppimisel ja õpetamisel toetatakse iga õppija arengut ja eneseregulatsioonioskuseid kasutades efektiivseid õpistrateegiaid;
  • kooli arengut toetavad dokumendid on ajakohased ja lähtuvad kooli omapärast.

Arengukavaga saab täpsemalt tutvuda siin dokumendis (.pdf).