Meie kool

Hagudi Põhikooli sisehindamise aruanne 2018-2021


Hagudi kooli sisehindamise eesmärk on parendada kooli töö valdkondi (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe-ja kasvatustöö) analüüsides ja tehes ettepanekuid kooli edasiseks arenguks. Hagudi kooli sisehindamist koordineerib direktor, kaasates õppealajuhataja, õpetajad ja teised koolitöötajad. Sisehindamist teostatakse regulaarselt kogu õppeaasta vältel. Sisehindamine planeeritakse õppeaasta alguses kooli üldtööplaanis. Kooli töötajaid teavitatakse, millal ja mida töötajatelt seoses kavandatava sisehindamisega oodatakse.
Üks sisehindamise osadest on sisekontroll, mis toimub pideva protsessina. Sisekontroll koosneb eelmise aasta sisehindamise analüüsist ja parendusvaldkondadest, pedagoogide enesehindamisest ning koolis läbi viidud rahulolu uuringute tulemustest (õpilased, lapsevanemad, õpetajad). Kooli hoolekogu võtab sisehindamisest osa oma pädevuse piires (eelarve kooskõlastamine, lasteaialaste arvu kinnitamine, sisehindamise aruande kooskõlastamine, kodukorra ja õppekava muudatuste läbiarutamine).

2018-2021 aruanne .pdf versioon.

Hagudi kooli sisehindamise eesmärk on parendada kooli töö valdkondi (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe-ja kasvatustöö) analüüsides ja tehes ettepanekuid kooli edasiseks arenguks. Hagudi kooli sisehindamist koordineerib direktor, kaasates õppealajuhataja, õpetajad ja teised koolitöötajad. Sisehindamist teostatakse regulaarselt kogu õppeaasta vältel. Sisehindamine planeeritakse õppeaasta alguses kooli üldtööplaanis. Kooli töötajaid teavitatakse, millal ja mida töötajatelt seoses kavandatava sisehindamisega oodatakse.


Üks sisehindamise osadest on sisekontroll, mis toimub pideva protsessina. Sisekontroll koosneb eelmise aasta sisehindamise analüüsist ja parendusvaldkondadest, pedagoogide enesehindamisest ning koolis läbi viidud rahulolu uuringute tulemustest (õpilased, lapsevanemad, õpetajad). Kooli hoolekogu võtab sisehindamisest osa oma pädevuse piires (eelarve kooskõlastamine, lasteaialaste arvu kinnitamine, sisehindamise aruande kooskõlastamine, kodukorra ja õppekava muudatuste läbiarutamine).

2018-2021 aruanne .pdf versioon.