Koolielu

KodukordHagudi Põhikooli (edaspidi kool) kodukord on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) §68 ja teiste seaduste alusel.

1. Üldsätted


1.1. Käesolev kodukord on kokkulepe, mida peavad täitma kõik kooli õpilased, töötajad ja lapsevanemad, samuti koolimaja külastavad, sh ruume rendilepingu alusel kasutavad isikud. Kodukorra kokkulepped lähtuvad kooli väärtussüsteemist.
1.2. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste turvalisuse ning kooli vara kaitstuse.
1.3. Kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ja esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.
1.4. Kooli kodukorra kehtestab direktor.
1.5. Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele ning nende vanematele õppeaasta alguses või kooli astumisel.
1.6. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli koduleheküljel. Kodukorra punktide kordamiseks ja kinnistamiseks on õpilaste jaoks loodud interaktiivne õppematerjal.

Hagudi Põhikooli kodukord (.pdf)

Lisa 1. Päevakava

Lisa 2. Õpikute, tööraamatute kasutamise ja tagastamise kord

Lisa 3. Keelatud ainete/esemete äravõtmise/tagastamise akt

Lisa 4. Vaimse ja füüsilise vägvialla ennetamise kord

Lisa 5. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Hagudi Põhikooli (edaspidi kool) kodukord on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) §68 ja teiste seaduste alusel.

1. Üldsätted


1.1. Käesolev kodukord on kokkulepe, mida peavad täitma kõik kooli õpilased, töötajad ja lapsevanemad, samuti koolimaja külastavad, sh ruume rendilepingu alusel kasutavad isikud. Kodukorra kokkulepped lähtuvad kooli väärtussüsteemist.
1.2. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste turvalisuse ning kooli vara kaitstuse.
1.3. Kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ja esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.
1.4. Kooli kodukorra kehtestab direktor.
1.5. Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele ning nende vanematele õppeaasta alguses või kooli astumisel.
1.6. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli koduleheküljel. Kodukorra punktide kordamiseks ja kinnistamiseks on õpilaste jaoks loodud interaktiivne õppematerjal.

Hagudi Põhikooli kodukord (.pdf)

Lisa 1. Päevakava

Lisa 2. Õpikute, tööraamatute kasutamise ja tagastamise kord

Lisa 3. Keelatud ainete/esemete äravõtmise/tagastamise akt

Lisa 4. Vaimse ja füüsilise vägvialla ennetamise kord

Lisa 5. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks