Õppetöö

Õppekava


Õppekava üldosa

Lisa 1. Tunnijaotusplaan

Lisa 2. Loovtöö korraldus

Lisa 3. Loovtöö vormistamise juhend

Lisa 4. Hindamise korraldus

Lisa 5. Üldise toe rakendamine

 

Ainekavad

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“

Ainevaldkond „Võõrkeeled”

Ainevaldkond „Matemaatika

Ainevaldkond „Loodusained”

Ainevaldkond „Sotsiaalained”

Ainevaldkond „Kunstiained”

Ainevaldkond „Tehnoloogia”

Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

Valikõppeaine „Digiõpetus”

Valikõppeaine „Liiklusõpetus”

Õppekava üldosa

Lisa 1. Tunnijaotusplaan

Lisa 2. Loovtöö korraldus

Lisa 3. Loovtöö vormistamise juhend

Lisa 4. Hindamise korraldus

Lisa 5. Üldise toe rakendamine

 

Ainekavad

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“

Ainevaldkond „Võõrkeeled”

Ainevaldkond „Matemaatika

Ainevaldkond „Loodusained”

Ainevaldkond „Sotsiaalained”

Ainevaldkond „Kunstiained”

Ainevaldkond „Tehnoloogia”

Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

Valikõppeaine „Digiõpetus”

Valikõppeaine „Liiklusõpetus”