Õppetöö

LoovtööAlates 1. septembrist 2013 on põhikooli lõpetamise tingimuseks, et õpilane on kolmandas kooliastme sooritanud loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. (Põhikooli  riiklik õppekava, 2011).

Mis on loovtöö?

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. 
Loovtöö temaatika peab olema läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv. Loovtööks võib olla õpilasuurimus, projekt, omaloominguline töö (leiutis, kunstitöö/muusikateos või selle interpretatsioon) performance, videofilm, liikumiskava vm, samuti edukas osalemine õpilasvõistlustel või olümpiaadidel. Loovtööga kaasneb kirjalik osa, mis sisaldab protsessi kirjeldust, õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise ning töö tulemuse kohta. 
Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Loovtöö eesmärgid

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvalt eneseteostuse võimalust; 
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist; 
 • arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist; 
 • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust; 
 • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arengut.

 

Loovtöö korraldus (.pdf)

Loovtöö vormistamise juhend (.pdf)

Loovtöö viitamine (.doc)

 

Loovtöö kirjalik osa vormistatakse Google dokumendis ja säilitatakse Google Workspace jagatud kettal.

Abistavad videojuhendid (vajalik kooli kontoga sisselogimine):

 1. Google dokumendi seadistamine
 2. Pealkirajde seadistamine
 3. Tiitellehe loomine
 4. Lehekülje numbri lisamine
 5. Sisukorra loomine
 6. Pealkirjadele kohandatud vahe määramine
 7. Slaidikavast koopia tegemine
 8. Loovtöö esitamine (.pdf ja Google dokumendina)

Alates 1. septembrist 2013 on põhikooli lõpetamise tingimuseks, et õpilane on kolmandas kooliastme sooritanud loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. (Põhikooli  riiklik õppekava, 2011).

Mis on loovtöö?

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. 
Loovtöö temaatika peab olema läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv. Loovtööks võib olla õpilasuurimus, projekt, omaloominguline töö (leiutis, kunstitöö/muusikateos või selle interpretatsioon) performance, videofilm, liikumiskava vm, samuti edukas osalemine õpilasvõistlustel või olümpiaadidel. Loovtööga kaasneb kirjalik osa, mis sisaldab protsessi kirjeldust, õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise ning töö tulemuse kohta. 
Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Loovtöö eesmärgid

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvalt eneseteostuse võimalust; 
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist; 
 • arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist; 
 • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust; 
 • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arengut.

 

Loovtöö korraldus (.pdf)

Loovtöö vormistamise juhend (.pdf)

Loovtöö viitamine (.doc)

 

Loovtöö kirjalik osa vormistatakse Google dokumendis ja säilitatakse Google Workspace jagatud kettal.

Abistavad videojuhendid (vajalik kooli kontoga sisselogimine):

 1. Google dokumendi seadistamine
 2. Pealkirajde seadistamine
 3. Tiitellehe loomine
 4. Lehekülje numbri lisamine
 5. Sisukorra loomine
 6. Pealkirjadele kohandatud vahe määramine
 7. Slaidikavast koopia tegemine
 8. Loovtöö esitamine (.pdf ja Google dokumendina)