Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kordHagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 otsuse nr 75 „Pädevuse delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted
  (1) Käesoleva korraga määratakse õpilaste Hagudi Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtu taotluse esitamise kord, vastuvõtmise tingimused ja korraldus, vastuvõtmisel esitatavad nõuded ning muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud (edaspidi kord).

  (2) Kool avalikustab korra ja kooli vastuvõtmise taotluse näidisvormi (edaspidi taotlus) kooli veebilehel.

§ 2.   Vastuvõtu taotlemine
  (1) Lapse kooli vastuvõtmiseks esitab tema vanem või eestkostja (edaspidi vanem) vormikohase taotluse, millele lisab määruse § 4 lõikes 8 või § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud asjakohased dokumendid.

  (2) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid esitatakse paberkandjal kooli direktorile või digitaalselt allkirjastatuna kooli e-posti aadressile direktor@hagudi.ee. Digitaalselt allkirjastatud dokumentide juurde allkirjastaja isikut tõendavat dokumenti ei esitata.

  (3) Ametlikult kinnitatud ärakiri tehakse dokumentidest koolis.

  (4) Isikuandmete töötlemise nõusoleku leht on avaldatud kooli veebilehel.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine ja vastuvõtmise otsustamine
  (1) Vastuvõtmise otsustamisel võetakse arvesse eelkõige järgmiseid asjaolusid:
  1) õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedus koolile;
  2) ühe pere teiste laste õppimine samas koolis;
  3) lapsevanema soov.

  (2) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsustab direktor käskkirjaga. Vajadusel viib direktor vanema ja lapsega läbi vestluse.

  (3) Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse vanemale teatavaks taotluses märgitud e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile hiljemalt 27. augustiks.

  (4) Vastuvõtmisest keeldumine tehakse vanemale teatavaks taotluses märgitud e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Keeldumist põhjendatakse.

  (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

§ 4.   Õpilase 1. klassi vastuvõtmine
  (1) Koolikohustuslik on laps, kes on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud seitsmeaastaseks. Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (2) Laps, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

  (3) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.

  (4) Vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30. aprillini vormikohase taotluse Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) elukohajärgse kooli määramiseks. Taotluse näidisvorm avalikustatakse vallavalitsuse veebilehel.

  (5) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab vallavalitsusele lisaks elukohajärgse kooli määramise taotlusele ka koolieelse lasteasutuse või koolivälise nõustamismeeskonna hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

  (6) Vallavalitsus teavitab vanemat kooli määramisest hiljemalt 20. mail.

  (7) Dokumentide vastuvõtt vanematelt toimub koolis ajavahemikul 21. maist kuni 10. juunini.

  (8) Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitatavale taotlusele lisatakse:
  1) vanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel lapse sünni registreerimist tõendav dokument või dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist, selle olemasolul;
  4) koolivalmiduskaart, selle olemasolul;
  5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
  6) isikuandmete töötlemise nõusoleku leht.

  (9) Õpilaskohast loobumisest teavitab vanem kooli kirjalikult hiljemalt 10. juunil.

  (10) Vabaks jäänud õpilaskohad täidab direktor.

  (11) Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad hiljemalt 31. augustiks.

§ 5.   Õpilase 2.-9. klassi vastuvõtmine
  (1) Õpilase 2.–9. klassi õppima asumiseks esitatavale taotlusele lisatakse:
  1) vanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünniregistreerimist tõendav dokument või dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  4) klassitunnistus või hinneteleht;
  5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
  6) isikuandmete töötlemise nõusoleku leht.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase vanem lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (3) Kokkuleppel kooli direktoriga on õpilasel võimalik enne avalduse esitamist tulla kooli proovipäevale, kus õpilane saab terve õppepäeva jooksul olla koos klassiga ja osaleda tundides.

  (4) Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada aastaringselt tööpäeviti kooli lahtioleku aegadel ning õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse vanemale teatavaks taotluses märgitud e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

§ 6.   Rakendussätted
  (1) Määrust rakendatakse arvates 1. märtsist 2024.

  (2) Rapla Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 määrus nr 9 „Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Gert Villard
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

NB! eKooli kontot saab lapsevanem taotleda alles siis, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on õpilase andmed eKooli sisestanud.

 

Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 otsuse nr 75 „Pädevuse delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted
  (1) Käesoleva korraga määratakse õpilaste Hagudi Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtu taotluse esitamise kord, vastuvõtmise tingimused ja korraldus, vastuvõtmisel esitatavad nõuded ning muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud (edaspidi kord).

  (2) Kool avalikustab korra ja kooli vastuvõtmise taotluse näidisvormi (edaspidi taotlus) kooli veebilehel.

§ 2.   Vastuvõtu taotlemine
  (1) Lapse kooli vastuvõtmiseks esitab tema vanem või eestkostja (edaspidi vanem) vormikohase taotluse, millele lisab määruse § 4 lõikes 8 või § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud asjakohased dokumendid.

  (2) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid esitatakse paberkandjal kooli direktorile või digitaalselt allkirjastatuna kooli e-posti aadressile direktor@hagudi.ee. Digitaalselt allkirjastatud dokumentide juurde allkirjastaja isikut tõendavat dokumenti ei esitata.

  (3) Ametlikult kinnitatud ärakiri tehakse dokumentidest koolis.

  (4) Isikuandmete töötlemise nõusoleku leht on avaldatud kooli veebilehel.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine ja vastuvõtmise otsustamine
  (1) Vastuvõtmise otsustamisel võetakse arvesse eelkõige järgmiseid asjaolusid:
  1) õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedus koolile;
  2) ühe pere teiste laste õppimine samas koolis;
  3) lapsevanema soov.

  (2) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsustab direktor käskkirjaga. Vajadusel viib direktor vanema ja lapsega läbi vestluse.

  (3) Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse vanemale teatavaks taotluses märgitud e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile hiljemalt 27. augustiks.

  (4) Vastuvõtmisest keeldumine tehakse vanemale teatavaks taotluses märgitud e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Keeldumist põhjendatakse.

  (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

§ 4.   Õpilase 1. klassi vastuvõtmine
  (1) Koolikohustuslik on laps, kes on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud seitsmeaastaseks. Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (2) Laps, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

  (3) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.

  (4) Vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30. aprillini vormikohase taotluse Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) elukohajärgse kooli määramiseks. Taotluse näidisvorm avalikustatakse vallavalitsuse veebilehel.

  (5) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab vallavalitsusele lisaks elukohajärgse kooli määramise taotlusele ka koolieelse lasteasutuse või koolivälise nõustamismeeskonna hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

  (6) Vallavalitsus teavitab vanemat kooli määramisest hiljemalt 20. mail.

  (7) Dokumentide vastuvõtt vanematelt toimub koolis ajavahemikul 21. maist kuni 10. juunini.

  (8) Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitatavale taotlusele lisatakse:
  1) vanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel lapse sünni registreerimist tõendav dokument või dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist, selle olemasolul;
  4) koolivalmiduskaart, selle olemasolul;
  5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
  6) isikuandmete töötlemise nõusoleku leht.

  (9) Õpilaskohast loobumisest teavitab vanem kooli kirjalikult hiljemalt 10. juunil.

  (10) Vabaks jäänud õpilaskohad täidab direktor.

  (11) Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad hiljemalt 31. augustiks.

§ 5.   Õpilase 2.-9. klassi vastuvõtmine
  (1) Õpilase 2.–9. klassi õppima asumiseks esitatavale taotlusele lisatakse:
  1) vanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünniregistreerimist tõendav dokument või dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  4) klassitunnistus või hinneteleht;
  5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
  6) isikuandmete töötlemise nõusoleku leht.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase vanem lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (3) Kokkuleppel kooli direktoriga on õpilasel võimalik enne avalduse esitamist tulla kooli proovipäevale, kus õpilane saab terve õppepäeva jooksul olla koos klassiga ja osaleda tundides.

  (4) Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada aastaringselt tööpäeviti kooli lahtioleku aegadel ning õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse vanemale teatavaks taotluses märgitud e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

§ 6.   Rakendussätted
  (1) Määrust rakendatakse arvates 1. märtsist 2024.

  (2) Rapla Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 määrus nr 9 „Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Gert Villard
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

NB! eKooli kontot saab lapsevanem taotleda alles siis, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on õpilase andmed eKooli sisestanud.